Sammanträde: KS/2016-03-07

Sammanträdesdatum:
2016-03-07

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§26 Fastställande av föredragningslista
§27 Finansrapport per den 31 december 2015 KS/2015:76
§28 Årsredovisning för kommunstyrelsen 2015 KS/2016:97
§29 Antagande av Översiktsplan 2030 KS/2015:220
§30 Avsiktsförklaring mellan Solna stad och Polismyndigheten KS/2016:18
§31 Begäran hos Råsunda Förstads AB om att få placera två kulturminnesvärda byggnader, ”rödingarna”, vid Överjärva gård KS/2016:98
§32 Yttrande över SOU 2015:109 – ”Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande” KS/2016:8
§33 Exploateringsavtal för Styckjunkaren 3 KS/2016:87
§34 Tilläggsavtal till avtal angående exploatering av del av kv Styckjunkaren KS/2013:276
§35 Detaljplan för del av Styckjunkaren 3 KS/2016:96
§36 Redovisning av partistöd för 2015 KS/2014:392
§37 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) om strandbad i Huvudsta KS/2015:253
§38 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) och Kjell Johansson (SD) om att upprätta vår lokala ordningsstadga i Solna stad KS/2015:539
§39 Svar på motion av Thomas Magnusson mfl (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2014:472
§40 Svar på motion av Mia Fällström och Rebecca Hedenstedt (v) om anslutning till nätverket Svenska kommuner mot rasism KS/2015:494
§41 Anmälan av delegationsbeslut
§42 Anmälan av ärenden
§43 Meddelande: Anmälan av beslut om resor utanför Sverige 2015 KS/2015:43
§44 Detaljplan för del av Arenastaden, inom stadsdelarna Järva och Råsunda - beslut om att avsluta planärendet KS/2014:211
§45 En ny tunnelbanestation vid Hagalunds arbetsplatsområde KS/2015:500
§46 Nämndinitiativ av Victoria Johansson (MP) om hanteringen av frågan om Råstasjön KS/2016:113
§47 Nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras KS/2016:114