Sammanträde: BUN/2016-11-16

Sammanträdesdatum:
2016-11-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§91 Fastställande av föredragningslista
§92 Förvaltningschefen informerar
§93 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2016 BUN/2016:1024
§94 Ekonomistyrregler för barn- och utbildningsnämndens resultatenheter gällande överföring av över- och underskott mellan åren BUN/2016:1097
§95 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2017 BUN/2016:1025
§96 Ansökan från Raoul Wallenbergskolorna AB om godkännande som huvudman vid fristående förskolan Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden BUN/2016:1092
§97 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan I Ur och Skur Grönlingen BUN/2016:817
§98 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning BUN/2015:719
§99 Förlängning av avtal avseende mat till förskolor och skolor BUN/2013:980
§100 Svar på nämndinitiativ från (V) om kompletterande information utöver årsredovisningen BUN/2016:641
§101 Anmälan av delegationsbeslut
§102 Post- och ärendelista
§103 Övrigt