Sammanträde: KFN/2017-02-16

Sammanträdesdatum:
2017-02-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Information
§3 Upphandling av Systemlösning och pedagogisk lösning för digitalisering av kulturskolans kursadministration KFN/2016:150
§4 Beslut om Biblioteksplan 2017 - 2023 KFN/2016:57
§5 Svar på återremitterad motion (V) om vegetarisk dag KFN/2017:1
§6 Beslut om förtydligande uppdrag och plan för översyn av regelverk för bidragsgivning och tider på anläggningar och lokaler KFN/2017:23
§7 Beslut om kulturprojektbidrag till Teater SAT KFN/2017:9
§8 Beslut om bidrag till Solna Rödakorskår och krets KFN/2017:3
§9 Remiss - Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69 KFN/2016:138
§10 Meddelanden KFN/2016:17
§11 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31 KFN/2017:22
§12 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2017:21
§13 Övrigt