Sammanträde: ON/2017-01-24

Sammanträdesdatum:
2017-01-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Information
§3 Sammanställning av rapportering om missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ON/2016:72
§4 Sammanställning av synpunkter och klagomål 2016 ON/2017:7
§5 Yttrande över motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer ON/2016:113
§6 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser ON/2016:114
§7 Omvårdnadsnämndens uppföljningsplan 2017 ON/2016:116
§8 Avtalsuppföljning 2016 hemtjänstutförare med färre än 10 kunder. Hösten 2016 ON/2017:9
§9 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version ON/2016:111
§10 Inkomna upprättade handlingar
§11 Anmälan av delegationsbeslut
§12 Rapport från kontaktpolitiker
§13 Övriga frågor