Sammanträde: KS/2015-04-13

Sammanträdesdatum:
2015-04-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§55 Fastställande av föredragningslistan
§56 Årsredovisning 2014 för Solna stad KS/2015:214
§57 Finansrapport 2014 KS/2014:118
§58 Årsredovisning 2014 för bostadsstiftelsen Signalisten KS/2015:176
§59 Årsredovisning 2014 för Storstockholms brandförsvar KS/2015:177
§60 Yttrande över finansdepartementets promemoria - Förslag till ändring i inkomstutjämning för kommuner och landsting (Fi2015/379) KS/2015:14
§61 Översiktsplan - beslut om samråd KS/2015:220
§62 Uppdrag till stadsledningsförvaltningen om markbyte med Råsta Holding AB KS/2015:218
§63 Yttrande över samrådsunderlag för Trafikplats Bergshamra (TRV 2014/93734) KS/2015:219
§64 Yttrande över remiss gällande trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 KS/2015:63
§65 Principöverenskommelse med markanvisning och planuppdrag - NCC avseende kv Startboxen, Vallgatan/Galoppvägen KS/2012:330 KS/2012:396
§66 Principöverenskommelse med markanvisning - Skanska avseende kv Tygeln, Rättarevägen/Gårdsvägen KS/2013:29
§67 Yttrande i samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön KS/2015:64
§68 Yttrande i samråd inom vattenförvaltningen KS/2014:397
§69 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om en demokrati- och uppföljningsberedning KS/2013:360
§70 Val av ombud och ersättare att företräda kommunen vid bolagsstämmor 2015-2018 KS/2015:81
§71 Val av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§72 Val av ledamöter i Solna stads pensionärsråd KS/2015:161
§73 Val av ledamöter i Trygghetsrådet KS/2015:162
§74 Meddelanden
§75 Anmälan av delegationsbeslut
§76 Anmälan av ärenden