Sammanträde: KS/2016-02-08

Sammanträdesdatum:
2016-02-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 KS/2015:287
§3 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018- 2019 samt uppföljning 2016 KS/2016:17
§4 Käppalaförbundets verksamhet och utveckling KS/2016:47
§5 Remiss av förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län KS/2015:553
§6 Tilläggsavtal till avtal angående exploatering av del av Järva 4:10 (nuvarande Haga 2:8, det s.k. SAS-huset) i Frösundavik KS/2016:44
§7 Exploateringsavtal samt tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende bebyggelse för kontor, vård, utbildning och forskning samt laboratorieverksamhet inom Haga 4:18, Nya Karolinska sjukhusområdet KS/2009:181 KS/2012:131
§8 Godkännande av detaljplan för kv Patienten m.m. KS/2012:131
§9 Principöverenskommelse och planuppdrag för fastigheten Krukmakaren 3 (Solnaverket) KS/2015:265 KS/2016:42
§10 Principöverenskommelse och planuppdrag för utveckling av fastigheten Flundran 4 vid Haga Norra KS/2016:43
§11 Svar på remiss från Sundbybergs stad avseende utredning om ”Ursviks friluftsområde” KS/2015:529
§12 Inriktningsbeslut, fortsatt utredning om samordningsförbund KS/2015:589
§13 Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 Storstockholms brandförsvar KS/2016:13
§14 Attestförteckning för kommunstyrelsen 2016 KS/2016:10
§15 Svar på revisorernas fråga avseende markanvisningar - faktaredovisning KS/2016:4
§16 Förordnande - Tf stadsdirektör KS/2016:48
§17 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Atilla Yavuz (V), Amanda Möllenhoff (V), och Gunnar Ljuslin (V) angående inför fysiskt och psykiskt självförsvar för flickor som tillval i gymnasieskolan KS/2015:204
§18 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående att ställa krav på upphandlade företag att erbjuda sommarjobb och praktikplatser KS/2015:209
§19 Avsägelse i Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§20 Val av ledamot i Internationella kommittén KS/2014:484
§21 Val av ledamot i Trygghetsrådet KS/2015:162
§22 Val av ledamot i Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§23 Meddelande: Redovisning av risk- och säkerhetsanalys KS/2015:605
§24 Anmälan av ärenden
§25 Anmälan av delegationsbeslut