Sammanträde: BND/2017-02-01

Sammanträdesdatum:
2017-02-01

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Personuppgiftsombud för Byggnadsnämnden BND/2017:23
§3 Detaljplan för del av Järva 2:16 (Järva skjutbaneväg) BND/2016:878
§4 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum BND/2016:379
§5 Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser BND/2017:34
§6 Åldermannen 1 BND/2015:1216
§7 Patienten 1 BND/2016:945
§8 Stenhöga 4 BND/2016:845
§9 Förvaltningschefen informerar
§10 Frågor till förvaltningen
§11 Ärendelista
§12 Anmälan av delegationsärenden
§13 Övrigt