Sammanträde: BUN/2016-10-19

Sammanträdesdatum:
2016-10-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§77 Fastställande av föredragningslista
§78 Förvaltningschefen informerar
§79 Delårsrapport per 31 augusti 2016 BUN/2016:1020
§80 Verksamhetsplan och budget 2017 BUN/2016:695
§81 Programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan BUN/2016:669
§82 Uppföljning av Skolinspektionens beslut efter tillsyn av föreskoleverksamheten i Solna BUN/2014:490
§83 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan I Ur och Skur Järvastaden BUN/2016:126
§84 Tillsyn av verksamheten vid den enskilda pedagogiska omsorgen vid Therese familjedaghem BUN/2016:148
§85 Tillsyn av verksamheten vid den ensklida pedagogiska omsorgen Små Havsstjärnor BUN/2016:819
§86 Sekretessbelagd
§87 Yttrande över motion från Atilla Yavuz (V) gällande kostnadsfri förskola BUN/2016:728
§88 Anmälan av delegationsbeslut
§89 Post- och ärendelista
§90 Övrigt