Sammanträde: KPN/2016-11-30

Sammanträdesdatum:
2016-11-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§40 Fastställande av föredragningslista
§41 Information om Delegationen för unga till arbete
§42 Sommarjobbsrapport 2016 KN/2016:21
§43 Sekretessbelagd
§44 Kvalitetsredovisning vuxenutbildning 2016 KN/2016:23
§45 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2016 KN/2016:6
§46 Kompetensnämndens sammanträdesdagar 2017 KN/2016:16
§47 Anmälan av delegationsbeslut
§48 Meddelanden
§49 Övriga frågor