Sammanträde: BUN/2017-06-14

Sammanträdesdatum:
2017-06-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§53 Fastställande av föredragningslista
§54 Förvaltningschefen informerar
§55 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården vt. 2017 BUN/2017:60
§56 Överenskommelse mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om att bedriva fritidsklubbsverksamhet BUN/2017:571
§57 Delårsrapport per april 2017 BUN/2016:695
§58 Anmälningar delegationsbeslut
§59 Post- och ärendelista
§60 Övrigt