Sammanträde: TND/2016-09-28

Sammanträdesdatum:
2016-09-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närovaro
2 Justering
§86 Fastställande av föredragningslista
§87 Sekretessbelagd
§88 Nytt system för servicedagar TND/2016:1098
§89 Yttrande över motion gällande säkra och trygga skolvägar TND/2016:1123
§90 Digital trygghetsvandring TND/2016:1197
§91 Lägesrapport konkurrensplan TND/2016:88
§92 Lägesrapport kontaktcenter TND/2016:95
§93 Förvaltningschefen informerar
§94 Frågor till förvaltningen
§95 Anmälan av delegationsbeslut
§96 Ärendelista
§97 Övrigt