Sammanträde: KF/2014-03-31

Sammanträdesdatum:
2014-03-31

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§44 Svar på inlämnad fråga av Jenny Hjalmarson (S) till kommunstyrelsens ordförande (för vidarebefordran till Råsunda Förstad AB:s ordförande) angående tillgängligheten i fullmäktigesalen KS/2014:139
§45 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stängningen av Fridhemsskolan KS/2014:56
§46 Svar på interpellation av Martin Eliasson (S) till kommunstyrelsens ordförande om de ekonomiska konsekvenserna av bebyggelse vid Råstasjön KS/2014:57
§47 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående planerna på att bygga ett nytt kulturhus i centrala Solna KS/2014:58
§48 Svar på interpellation av Olof B. Nystrand (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om detaljplanen för byggnation vid Råstasjön KS/2014:59
§49 Ägandet av Sweden Arena Management - Avrapportering av uppdrag givet av Kommunfullmäktige den 27 november 2012 KS/2014:121
§50 Ändring i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöområdet KS/2014:85
§51 Fastställande av Storstockholms brandförsvars taxor fr.o.m. år 2014 KS/2014:86
§52 Policy för konkurrensutsättning KS/2014:99
§53 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om tillagningskök KS/2011:406
§54 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) m.fl. om införande av en upphandlingspolicy KS/2013:323
§55 Svar på motion av Minna Thullberg (MP) om att minska avfallet KS/2013:363
§56 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om spontanidrottsarena i Bergshamra KS/2013:286
§57 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående omlokalisering av Black Sheep KS/2014:60
§58 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående trafiksituationen i gångtunneln kv. Lagern KS/2014:61
§59 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående den trasiga trottoaren vid Björnstigen KS/2014:62
§60 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) om att stadsodling utvecklar staden KS/2013:362
§61 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om fristad till förföljda kulturarbetare KS/2013:261
§62 Anmälan om avsägelse som kommunalråd tillika gruppledare (KS/2010:308)
§63 Avsägelse (KS/2010:347)
§64 Avsägelse (KS/2010:306)
§65 Avsägelse (KS/2010:281)
§66 Avsägelse (KS/2010:348)
§67 Avsägelse (KS/2010:305)
§68 Avsägelse (KS/2010:349)
§69 Avsägelse (KS/2010:354)
§70 Avsägelse (KS/2010:371)
§71 Avsägelse (KS/2010:309)
§72 Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare (KS/2010:308)
§73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:347)
§74 Kommunstyrelsen, fyllnadsval (KS/2010:306)
§75 Socialnämnden, fyllnadsval (KS/2010:349)
§76 Gemensamma familjerättsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:354)
§77 Kommunrevisionen, fyllnadsval (KS/2010:305)
§78 Arvodeskommittén, fyllnadsval (KS/2010:309)
§79 Meddelanden
§80 Motioner
§81 Interpellationer