Sammanträde: BUN/2015-11-18

Sammanträdesdatum:
2015-11-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§145 Fastställande av föredragningslistan
§146 Förvaltningschefen informerar
§147 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015 BUN/2015:793
§148 Kommunala vårdnadsbidrag avskaffas BUN/2015:819
§149 Sekretessbelagd BUN/2015:679
§150 Tillsyn av verksamheten vid den fristående Spanska förskolan BUN/2015:754
§151 Tilläggsavtal Sodexo AB BUN/2015:820
§152 Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Bergshamraskolan. BUN/2014:487
§153 Svar på nämndinitiativ gällande rekryteringsstrategi BUN/2015:445
§154 Svar på motion från (SD) angående lärarflykten BUN/2015:723
§155 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2016 BUN/2015:795
§156 Anmälan av delegationsbeslut
§157 Post- och ärendelista
§158 Inkomna meddelanden
§159 Övrigt