Sammanträde: BUN/2015-12-16

Sammanträdesdatum:
2015-12-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§160 Fastställande av föredragningslistan
§161 Förvaltningschefen informerar
§162 Verksamhetsplan och budget 2016 BUN/2015:718
§163 Attestantförteckning 2016 BUN/2015:864
§164 Organistion av kommunala grundskolor i Solna BUN/2015:716
§165 Sekretessbelagd BUN/2015:865
§166 Regler för fritidshem i Solna stad BUN/2014:676
§167 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Hagalund BUN/2015:681
§168 Åtgärdsplan för kemikalier för förskolor och skolor i Solna stad BUN/2015:920
§169 Yttrande till kommunstyrelsen angående motion” Inför fysiskt och psykiskt självförsvar för flickor som tillval i gymnasieskolan” BUN/2015:794
§170 Anmälan av delegationsbeslut
§171 Post- och ärendelista
§172 Inkomna meddelanden
§173 Övrigt