Sammanträde: ON/2016-10-25

Sammanträdesdatum:
2016-10-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§80 Fastställande av föredragningslista
§81 Information
§82 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 ON/2016:111
§83 Delårsrapport per 31 augusti 2016 ON/2016:39
§84 Nämndinitiativ angående projekt "Cykling för äldre" från Marina Peregonchuk (MP) ON/2016:51
§85 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå ON/2016:93
§86 Inkomna upprättade handlingar
§87 Anmälan av delegationsbeslut
§88 Rapport fråna kontaktpolitiker
§89 Övriga frågor