Sammanträde: BUN/2016-03-09

Sammanträdesdatum:
2016-03-09

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§12 Fastställande av föredragningslistan
§13 Förvaltningschefen informerar
§14 Barn- och utbildningsnämndens års- och kvalitetsredovisning 2015 BUN/2016:95
§15 Överföring av ekonomiskt över- respektive underskott mellan budgetår 2015 och 2016 BUN/2016:96
§16 Revidering av läsårstider för läsåret 2016/2017 BUN/2015:126
§17 Sekretessbelagd BUN/2015:826
§18 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan I Ur och Skur Järvastaden BUN/2016:126
§19 Anmälan av delegationsbeslut
§20 Post- och ärendelista
§21 Inkomna meddelanden
§22 Övrigt