Sammanträde: TND/2016-03-22

Sammanträdesdatum:
2016-03-22

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§14 Fasställande av föredragningslista
§15 Årsredovisning 2015 TND/2016:245
§16 Beslut om att initiera digital tillståndshantering för boendeparkering TND/2016:417
§17 Beslut om att initiera upphandling kv Pyramiden
§18 Sekretessbelagd TND/2015:1377
§19 Sekretessbelagd TND/2015:1378
§20 Sekretessbelagd TND/2016:118
§21 Sekretessbelagd TND/2015:1047
§22 Sekretessbelagd TND/2016:72
§23 Sekretessbelagd TND/2016:123
§24 Sekretessbelagd TND/2016:290
§25 Ny inriktning för klottersanering TND/2016:166
§26 Lägesrapport konkurrensplan mars 2016 TND/2016:88
§27 Lägesrapport kontaktcenter per februari 2016 TND/2016:95
§28 Förvaltningschefen informerar - Inriktning fastighetsverksamheten - Inriktning stadsmiljöverksamheten - Status snöröjning och halkbekämpning - Status sandupptagning
§29 Frågor till förvaltningen
§30 Anmälan av delegationsbeslut
§31 Ärendelista
§32 Övrigt