Sammanträde: BUN/2017-05-10

Sammanträdesdatum:
2017-05-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§36 Fastställande av föredragningslista
§37 Organisation av barn- och utbildningsförvaltningen BUN/2017:423
§38 Yttrande över motion från (MP) om Tallbackaskolans aula BUN/2017:146
§39 Yttrande över motion från (S) gällande föräldrautbildning i skolan BUN/2017:144
§40 Yttrande till Skolinspektionen över Magelungen Utveckling AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola 2018/2019 BUN/2017:202
§41 Yttrande till Skolinspektionen över Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola 2018/2019. BUN/2017:201
§42 Yttrande till Skolinspektionen över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola 2018/2019 BUN/2017:212
§43 Yttrande till Skolinspektionen över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola fr.o.m. 2018/2019 BUN/2017:221
§44 Yttrande till Skolinspektionen över Nordens Teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola 2018/2019 BUN/2017:223
§45 Yttrande till Skolinspektionen över Täby enskilda gymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola 2018/2019 BUN/2017:211
§46 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Gomorronsol BUN/2017:59
§47 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2016 på barn- och utbildningsförvaltningen BUN/2017:426
§48 Barn- och utbildningsförvaltningens budgetuppföljning per mars 2017 BUN/2016:695
§49 Förvaltningschefen informerar
§50 Anmälningar delegationsbeslut
§51 Post- och ärendelista
§52 Övrigt