Sammanträde: BND/2016-03-09

Sammanträdesdatum:
2016-03-09

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§13 Fastställande av föredragningslistan
§14 Årsredovisning 2015 BND/2016:164
§15 Uppdrag gällande översyn av Byggnadsnämndens delegationsordning BND/2016:165
§16 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren m.fl. BND 2015:450 BND/2015:450
§17 Detaljplan för kv Byggmästaren m fl, BND 2015:59 BND/2015:59
§18 Detaljplan för Bellona 5, BND 2015:130 BND/2015:130
§19 Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. BND 2015:129 BND/2015:129
§20 Älgörten 1, Nybyggnad av skola BND 2016:7 BND/2016:7
§21 Furiren 2 nybyggnad studentbostäder dnr 2015:2963 BND/2015:2963
§22 Skalden 2 nybyggnad flerbostadshus BND/2016:4
§23 Aspen 4, byggsanktion. BND 2016:88 BND/2016:88
§24 Fröet 9, Pipers väg 95, Inglasning av svalgång/trappa, överklagan till MÖD. BND 2015:30 BND/2015:30
§25 Förvaltningschefen informerar
§26 Information
§27 Frågor till förvaltningen
§28 Ärendelista
§29 Anmälan om delegationsbeslut
§30 Övrigt