Sammanträde: ON/2016-09-27

Sammanträdesdatum:
2016-09-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§71 Fastställande av föredragningslista
§72 Information
§73 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet och risk- och säkerhetsarbetet vid vård- och omsorgsboende 2016 ON/2016:100
§74 Svar på motion från Payam Moula och Signe Levin(s) angående träningsutrymmen för äldre ON/2015:152
§75 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2016 ON/2016:55
§76 Inkomna upprättade handlingar
§77 Anmälan av delegationsbeslut
§78 Rapport från kontaktpolitiker
§79 Övriga frågor