Sammanträde: KF/2017-08-28

Sammanträdesdatum:
2017-08-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§254 Fastställande av föredragningslistan
§255 Enkel fråga av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om den planerade rivningen av Bagartorpskolan KS/2017:261
§256 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående undersökning av semesterparkeringslösning på lediga förhyrda platser i Signalistens bestånd KS/2017:263
§257 Enkel fråga av Ola Håkansson (MP) till tekniska nämndens ordförande angående inomhusluften på Ulriksdalsskolan KS/2017:262
§258 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel KS/2017:193
§259 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna KS/2017:199
§260 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund KS/2017:213
§261 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding KS/2017:214
§262 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§263 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§264 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§265 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§266 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jacques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§267 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§268 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§269 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§270 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§271 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§272 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§273 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
§274 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§275 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§276 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2015:348
§277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§278 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§279 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§280 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§281 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§282 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2014:472
§283 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KS/2015:252
§284 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KS/2017:34
§285 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KS/2017:126
§286 Avsägelser i valnämnden KS/2014:424
§287 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§288 Meddelande
§289 Val
§290 Nya motioner KS/2017:215 KS/2017:256 KS/2017:257 KS/2017:259
§291 Nya interpellationer KS/2017:258 KS/2017:260