Sammanträde: BUN/2017-04-12

Sammanträdesdatum:
2017-04-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§23 Fastställande av föredragningslista
§24 Förvaltningschefen informerar
§25 Överföring av ekonomiskt över- respektive underskott mellan budgetår 2016 och 2017, justerad BUN/2017:179
§26 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Creativo BUN/2017:58
§27 Yttrande över Psykologigymnasiet Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola BUN/2017:180
§28 Yttrande över Procivitas Privata Gymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola. BUN/2017:183
§29 Yttrande över Thoren Innovation School:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola. BUN/2017:194
§30 Timplan för Solna stads kommunala grundsärskola samt inriktning träningsskolan BUN/2017:260
§31 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Kronoberg skola AB BUN/2017:193
§32 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Pysslingen förskolor och skolor AB om fristående grundskola BUN/2017:195
§33 Anmälningar delegationsbeslut
§34 Post- och ärendelista
§35 Övrigt