Sammanträde: KF/2017-06-19

Sammanträdesdatum:
2017-06-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§210 Fastställande av föredragningslistan
§211 Enkel fråga av Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande om webbsändningar av kommunfullmäktigesammanträden KS/2017:218
§212 Enkel fråga av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om mätning av buller i skolmatsalar KS/2017:219
§213 Enkel fråga av Rebecca Hedenstedt (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående öppen förskola under sommaren KS/2017:220
§214 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen KS/2017:130
§215 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KS/2017:138
§216 Svar på interpellation av Lena Alfredsson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barn som kastas ut från förskola och fritidshem KS/2017:160
§217 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående medborgardialog KS/2017:162
§218 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel KS/2017:193
§219 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till kommunstyrelsens ordförande angående konstgräs i Hagalund KS/2017:197
§220 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna KS/2017:199
§221 Solna stads delårsrapport per april 2017 KS/2016:17
§222 Översyn av valkretsar inför val 2018 till riksdag, kommun och landsting KS/2017:186
§223 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§224 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§225 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§226 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
§227 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§228 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§229 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§230 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§231 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§232 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§233 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§234 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§235 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§236 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§237 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§238 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
§239 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§240 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§241 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2015:348
§242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§243 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§244 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§245 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§247 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§248 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2014:416
§249 Fyllnadsval av nämndeman vid Solna tingsrätt KS/2014:441
§250 Meddelande
§251 Nya motioner KS/2017:216 KS/2017:217
§252 Nya interpellationer KS/2017:213 KS/2017:214
§253 Sommarhälsning