Sammanträde: BUN/2017-11-15

Sammanträdesdatum:
2017-11-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§80 Fastställande av föredragningslista
§81 Förvaltningschefens rapport
§82 Reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad BUN/2017:1170
§83 Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården BUN/2017:60
§84 Ansökan om godkännande av huvudman BMA Vasavägen 33 BUN/2017:999
§85 Budgetuppföljning per den 31 oktober BUN/2016:695
§86 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018 BUN/2017:1155
§87 Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Augustendals förskola BUN/2016:1182
§88 Anmälningar delegationsbeslut
§89 Post- och ärendelista
§90 Övrigt