Sammanträde: BUN/2017-03-08

Sammanträdesdatum:
2017-03-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§11 Fastställande av föredragningslista
§12 Förvaltningschefen informerar
§13 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag BUN/2017:17
§14 Yttrande över strategi för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism BUN/2016:1281
§15 Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg inklusive flerfamiljssystem BUN/2017:219
§16 Återkallar rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Verones dagbarngrupp BUN/2017:192
§17 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Bollen BUN/2017:57
§18 Barn- och utbildningsnämndens års- och kvalitetsredovisning 2016 BUN/2017:178
§19 Överföring av ekonomiskt över- respektive underskott mellan budgetår 2016 och 2017 BUN/2017:179
§20 Anmälan av delegationsbeslut
§21 Post- och ärendelista
§22 Övrigt