Sammanträde: BUN/2016-09-20

Sammanträdesdatum:
2016-09-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§65 Fastställande av föredragningslista
§66 Förvaltningschefen informerar
§67 Handlingsplan för digitalisering av grundskolan 2016-2018 BUN/2016:169
§68 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Kadetten BUN/2016:129
§69 Uppföljning av anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid fristående förskolan Lingontuvan BUN/2016:149
§70 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken BUN/2016:128
§71 Uppföljning av förelägggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Agnesberg BUN/2015:897
§72 Ansökan från Lilla Ugglans förskola AB om godkännande som huvudman vid fristående Lilla Ugglans förskola BUN/2016:435
§73 Yttrande över motion gällande säkra och trygga skolvägar (KS/2016:231) BUN/2016:727
§74 Anmälan av delegationsbeslut
§75 Post- och ärendelista
§76 Övrigt