Sammanträde: KF/2017-05-29

Sammanträdesdatum:
2017-05-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§165 Fastställande av föredragningslistan
§166 Svar på enkel fråga av Bernard Huber (MP) kommunstyrelsens om ny badplats KS/2017:195
§167 Svar på enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande med anledning av nedläggningsbeslut angående Torpets fritidsgård KS/2017:194
§168 Svar på enkel fråga av Victoria Johansson (MP) om samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön KS/2017:196
§169 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen KS/2017:130
§170 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra KS/2017:131
§171 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KS/2017:138
§172 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om arbetet med lokala och regionala cykelvägar KS/2017:156
§173 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:158
§174 Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten år 2016 KS/2017:146
§175 Storstockholms brandförsvar årsredovisning för år 2016 KS/2017:89
§176 Fastställa Storstockholms brandförsvars taxa för brandskyddskontroll KS/2017:118
§177 Godkännande av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande utifrån Sverigeförhandlingen KS/2017:102
§178 Exploateringsavtal för kv Bollen KS/2017:177
§179 Detaljplan för kv Bollen KS/2017:177
§180 Svar på interpellation av Lena Alfredsson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barn som kastas ut från förskola och fritidshem KS/2017:160
§181 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående medborgardialog KS/2017:162
§182 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§183 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§184 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§185 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
§186 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§187 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§188 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§189 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§190 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§191 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§192 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§193 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§194 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§195 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§196 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§197 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
§198 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§199 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§200 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2015:348
§201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§202 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§203 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§204 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§205 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§206 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§207 Meddelande KS/2017:189
§208 Nya motioner KS/2017:191 KS/2017:192
§209 Nya interpellationer KS/2017:193 KS/2017:197 KS/2017:199