Sammanträde: KS/2017-09-11

Sammanträdesdatum:
2017-09-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§134 Fastställande av föredragningslistan
§135 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting KS/2017:265
§136 Arvoden till röstmottagare vid 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting samt 2019 års val till Europaparlamentet KS/2017:264
§137 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften ”tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter” KS/2017:266
§138 Kommunstyrelsens delegationsordning KS/2017:58
§139 Förvärv av aktier i Inera AB KS/2017:135
§140 Planbesked kv Formen, Haga norra KS/2016:362
§141 Yttrande över promemorian Nya skatteregler för företagssektorn KS/2017:231
§142 Yttrande över utställning av ny översiktsplan för Stockholm KS/2017:248
§143 Remissvar på utredningen Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik KS/2017:233
§144 Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" KS/2017:228
§145 Svar på Sundbybergs remiss om förslag att inrätta naturreservat vid Lötsjön och golfängarna KS/2017:200
§146 Åtgärdsvalsstudie: Förbättrad framkomlighet i stomnätet KS/2017:269
§147 Yttrande över Ellevio AB:s kompletterande samråd avseende nätkoncession avseende passagen förbi Ålkistan KS/2017:221
§148 Yttrande över justitiedepartementets remiss ”En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål” (DS 2017:36) KS/2017:253
§149 Tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen KS/2017:267
§150 Tillförordnad förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen KS/2017:267
§151 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KS/2016:267
§152 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer KS/2016:289
§153 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide KS/2017:98
§154 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Tobias Östberg (MP) om att inte upplåta mark för cirkus med vilda djur KS/2017:37
§155 Fyllnadsval: Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§156 Anmälda delegationsbeslut
§157 Anmälda ärenden
§158 Tillsättning av förvaltningschef på tekniska förvaltningen KS/2017:273