Sammanträde: SN/2016-10-25

Sammanträdesdatum:
2016-10-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§79 Fastställande av föredragningslista
§80 Information
§81 Sekretessbelagd SN/2016:229
§82 Sekretessbelagd SN/2016:230
§83 Sekretessbelagd SN/2016:218
§84 Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2017 SN/2016:233
§85 Delår 2 och månadsuppföljning t.o.m augusti 2016 för socialnämnden SN/2016:231
§86 Remissvar avseende motion om nätvandring (KS/2016:234) SN/2016:182
§87 Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Solna – fördjupad analys SN/2016:106
§88 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 SN/2016:234
§89 Svar på nämndinitiativ – Konsekvensanalys och framtida finansiering av och kvaliteten i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn SN/2016:250
§90 Anmälan av delegationsbeslut
§91 Övrigt