Sammanträde: TND/2017-11-15

Sammanträdesdatum:
2017-11-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§93 Fastställande av föredragningslista
§94 Sekretessbelagd TND/2017:847
§95 Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018 TND/2017:1044
§96 Förvaltningschefen informerar
§97 Frågor till förvaltningen
§98 Anmälan av delegationsbeslut
§99 Anmälan av ärendelista
§100 Övrigt