Sammanträde: BUN/2017-02-08

Sammanträdesdatum:
2017-02-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Förvaltningschefen informerar
§3 Rutiner för klagomål mot utbildningen och rutiner för kränkande behandling när personal är inblandad BUN/2017:119
§4 Ansökan från förskolan Andante Törnbacken om godkännande av tillfälligt byte av lokal i samband med stambyte. BUN/2017:1
§5 Sekretessbelagd
§6 Tillsyn av verksamheten vid enskild pedagogisk omsorg vid Annikas Familjedaghem BUN/2016:1093
§7 Politisk information i skolan- ett led i demokratiuppsdraget BUN/2016:1224
§8 Anmälan av delegationsbeslut
§9 Post- och ärendelista
§10 Övrigt