Sammanträde: KF/2015-06-15

Sammanträdesdatum:
2015-06-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§127 Fastställande av föredagningslista
§128 Enkel fråga av Bernhard Huber (MP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om badtaxor på utomhusbaden KS/2015:357
§129 Enkel fråga av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående säkerheten vid tvärbanans gång och cykelövergång i Hagalund KS/2015:350
§130 Enkel av Göran Thingwall (BEP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående drogmissbruk i Solnas skolor KS/2015:362
§131 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Kulturhuset Q i Bergshamra KS/2015:363
§132 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående maten före KF:s möten KS/2015:366
§133 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till miljö-och hälsoskyddsnämndens ordförande angående EU-migranternas uträttande av sina sanitära behov KS/2015:359
§134 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till omvårdnadsnämndens ordförande om äldreboenden i Solna KS/2015:361
§135 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till socialnämndens ordförande angående drogmissbruk i Solna KS/2015:358
§136 Enkel fråga av Göran Thingwill (BEP) till kompetensnämndens ordförande angående ungdomsarbetslösheten i Solna KS/2015:360
§137 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående Signalistens ansvar för Bergshamra torg KS/2015:243
§138 Svar på interpellation av Tommy Rosén (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om inventering av den biologiska mångfalden KS/2015:247
§139 Svar på interpellation av Tommy Rosén (S) till tekniska nämndens ordförande angående redovisning av energieffektivisering KS/2015:248
§140 Delårsrapport januari-april 2015 KS/2015:318
§141 Revidering av nivåer för maxtaxan inom förskola och fritidshem samt införande av maxtaxa inom fritidsklubbsverksamheten KS/2015:292
§142 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2014:360
§143 Tilläggsavtal nr 5 till köpe- och exploateringsavtal angående förvärv av mark- och exploatering på Ulriksdalsfältet KS/2005:303
§144 Avsägelser KS/2014:361
§145 Val
§146 Anhållande om att få behålla förtroendemannauppdrag i Barn- och utbildningsnämnden KS/2015:322
§147 Meddelanden KS/2015:191
§148 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) och Signe Levin (S) till kommunstyrelsens ordförande om information till nyinflyttade i Solna KS/2015:255
§149 Svar på Interpellation av Tobias Östberg (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående säkra vägar för barn till skola och aktiviteter KS/2015:249
§150 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående samrådet om översiktsplanen KS/2015:250
§151 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående markbyte med Råsta Holding KS/2015:251
§152 Svar på interpellation av Tommy Rosén (S) till tekniska nämndens ordförande angående sanering av marken vid Solnas båtklubbar KS/2015:295
§153 Svar på interpellation av Tomas Magnusson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående Solnas plats på Miljöaktuellts kommunranking KS/2015:299
§154 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till socialnämndens ordförande angående stadens insatser mot barnfattigdom KS/2015:300
§155 Svar på interpellation av av Tomas Magnusson (V) till tekniska nämndens ordförande angående dubbdäcksförbud KS/2015:301
§156 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Kulturskolans verksamhetslokaler KS/2015:302
§157 Interpellation av Björn Bränngård (BEP) och Göran Thingwall (BEP) angående tillgång till nämnders handlingar KS/2015:303
§158 Svar på interpellation av Göran Thingwall (BEP) till socialnämndens ordförande angående bildande av Vänort i Rumänien KS/2015:304
§159 Anmälda interpellationer KS/2015:351 KS/2015:352 KS/2015:354 KS/2015:364
§160 Anmälda motioner KS/2015:348 KS/2015:349 KS/2015:353