Sammanträde: KFN/2016-09-22

Sammanträdesdatum:
2016-09-22

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§57 Fastställande av föredragningslista
§58 Information
§59 Yttrande över motion från Faradj Koliev (S) angående sommarkollo KFN/2016:87
§60 Nyinvestering i konstverket Drakägg, Skytteholmsparken KFN/2016:109
§61 Översyn av nuvarande driftorganisation av Bergshamra Idrottsplats KFN/2016:111
§62 Avsluta samarbetsavtal mellan Kultur- och fritidsnämnden och Bergshamra Sport center AB KFN/2016:110
§63 Meddelanden KFN/2015:6 KFN/2016:17
§64 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:17 KFN/2016:32 KFN/2016:91
§65 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§66 Övriga frågor