Sammanträde: KF/2017-04-24

Sammanträdesdatum:
2017-04-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§123 Fastställande av föredragningslistan
§124 Enkel fråga av Linda Cigéhn (V) till tekniska nämndens ordförande angående Parkskolan KS/2017:163
§125 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Hans Mattsson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående radonmätning KS/2017:97
§126 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kompetensnämndens ordförande om hälsokommunikatörer KS/2017:99
§127 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående mätstationer för partikelhalter KS/2017:105
§128 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till tekniska nämndens ordförande angående hastighetssänkning och buller KS/2017:106
§129 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP), Sara Kukka-Salam (S) och Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande om krav på kollektivavtal vid upphandlingar KS/2017:127
§130 Årsredovisning 2016 för Solna stad KS/2015:287
§131 Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter KS/2017:84
§132 Revidering av lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering KS/2017:120
§133 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
§134 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
§135 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämnden ordförande om barnperspektiv i planprocessen KS/2017:130
§136 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra KS/2017:131
§137 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KS/2017:138
§138 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Guven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§139 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§140 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§141 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
§142 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§143 Svar på motion av Susanna Guven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§144 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§145 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§146 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§147 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§148 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§149 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§150 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§151 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§152 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§153 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
§154 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§155 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§156 Avsägelse i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§157 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen KS/2017:111
§158 Fyllnadsval i Arvodeskommittén KS/2014:338
§159 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§160 Fyllnadsval i valnämnden KS/2014:424
§161 Fyllnadsval i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 2 KS/2015:37
§162 Meddelanden
§163 Nya motioner KS/2017:157 KS/2017:159 KS/2017:161
§164 Nya interpellationer KS/2017:156 KS/2017:158 KS/2017:160 KS/2017:162