Sammanträde: KS/2017-10-16

Sammanträdesdatum:
2017-10-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§159 Fastställande av föredragningslistan
§160 Stadens delårsrapport per augusti 2017 KS/2016:17
§161 Finansrapport per 31 augusti 2017 KS/2017:72
§162 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen KS/2016:305
§163 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 KS/2017:279
§164 Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län KS/2017:187
§165 Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050- SLL KS/2017:230
§166 Yttrande över samråd avseende detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby innebärande kommungränsjustering KS/2017:275
§167 Detaljplan för del av Järva 4:17 KS/2017:297
§168 Remiss fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU:2017:54) KS/2017:239
§169 Yttrande över förslag till förändrad trängselskatt KS/2017:277
§170 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KS/2015:253
§171 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden KS/2016:83
§172 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet KS/2017:125
§173 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä KS/2017:128
§174 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek KS/2017:159
§175 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar KS/2017:192
§176 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen KS/2017:301
§177 Anmälda delegationsbeslut
§178 Anmälda ärenden
§179 Meddelande: Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst" KS/2017:276
§180 Avsägelser i likabehandlingskommittén KS/2014:483
§181 Avsägelse i trygghetsrådet KS/2015:162
§182 Samarbete med Stockholms stad om värdskapsåtagandet för EM i fotboll 2020 KS/2017:300
§183 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen KS/2017:305
§184 Fyllnadsval i likabehandlingskommittén KS/2014:483