Sammanträde: ON/2017-10-24

Sammanträdesdatum:
2017-10-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§75 Fastställande av föredragningslista
§76 Information
§77 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017 ON/2017:94
§78 Svar på remiss från KSL/17/0049-15 angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ON/2017:91
§79 Införande av rökfri arbetstid inom omvårdnadsförvaltningen ON/2017:78
§80 Delårsrapport per augusti 2017 ON/2016:111
§81 Verksamhetsplan och budget 2018 ON/2017:18
§82 Inkomna upprättade handlingar
§83 Anmälan av delegationsbeslut
§84 Rapport från kontaktpolitiker
§85 Övrigt