Sammanträde: BND/2017-11-08

Sammanträdesdatum:
2017-11-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§137 Fastställande av föredragningslistan
§138 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2018 BND/2017:508
§139 Revidering av attestförteckning BND/2017:343
§140 P-hus vid Signalbron planuppdrag BND/2017:502
§141 Dp Motorn BND/2015:451
§142 Ändring av detaljplan för kv Lagern BND/2016:877
§143 Sekretessbelagd
§144 Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning BND/2017:332
§145 Entitan 1, Krysshammarvägen 14 Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd - parkeringsplats för lastbil (SBN/2012:1162) BND/2015:2025
§146 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus BND/2015:493
§147 Förvaltningschefen informerar
§148 Frågor till förvaltningen
§149 Ärendelista
§150 Anmälan av delegationsbeslut
§151 Övrigt