Sammanträde: KS/2015-12-21

Sammanträdesdatum:
2015-12-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§223 Justering
§224 Fastställande av föredragningslista
§225 Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018 KS/2015:506
§226 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen per 2015-10-31 KS/2015:261
§227 Fastställande av avfallstaxa från 25 januari 2016 KS/2015:597
§228 Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och planläggning av Mälarbanan genom Solna KS/2015:604
§229 Överenskommelse om exploatering avseende bebyggelse för bostäder inom kvarteret Slingan i Råsunda KS/2014:149
§230 Detaljplan för kv Slingan 1 m.fl. KS/2014:149
§231 Exploateringsavtal samt tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelse avseende bebyggelse för kontor inom Tygeln 2 m fl, Hagalund. KS/2013:29
§232 Detaljplan för fastigheten Tygeln 2 m. fl. KS/2013:29
§233 Yttrande avseende samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken för utbyggnad av tunnelbanan Odenplan Arenastaden KS/2015:591
§234 Yttrande över samrådremiss enligt miljöbalken 6 kap 4 §, avseende ombyggnation och förstärkning av regionledningsnätet (driftspänning 138 kV) i Solna stad KS/2015:452
§235 Åtgärdsplan för kemikalier i förskolor och skolor KS/2015:598
§236 Återrapportering av uppdrag i verksamhetsplan och budget 2015 att utreda förutsättningar för att inrätta en investeringsfond KS/2015:592
§237 Svar på trafikverkets remiss om regional cykelväg längs E4, Norrtull - Kista KS/2015:568
§238 Överenskommelse om samverkan med landstinget när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård - KSL:s rekommendation KS/2015:335
§239 Ändring i Omvårdnadsnämndens reglemente KS/2015:599
§240 Svar på motion av Georgios Kontorinis (S) angående epostkonton för stadens förtroendevalda KS/2012:405
§241 Svar på motion Gunnar Ljuslin (V) om ekologiskt och närodlat KS/2013:361
§242 Svar på motion om att uppdatera stadens finanspolicy KS/2015:349
§243 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) om att stadsodling utvecklar staden KS/2013:362
§244 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående adresser runt Bergshamra torg KS/2014:407
§245 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om slopande av parkeringsavgift på kvällar och helger KS/2014:410
§246 Svar på motion av Amanda Möllenhoff (V) och Thomas Magnusson (V) angående HBTQ-kompetens i Solna stad KS/2015:136
§247 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Matilda Baraibar (MP) angående åtgärder för en trevligare utemiljö i Solna: papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner KS/2015:211
§248 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående gångbryggor vid Huvudsta strand KS/2015:294
§249 Svar på motion från Atilla Yavuz (V) och Rebecca Hedenstedt (V) ”Om att införa flexibel parkeringsnorm” KS/2015:353
§250 Redovisning av obesvarade motioner december 2015 KS/2015:595
§251 Avsägelse i Internationella kommittén KS/2014:484
§252 Avsägelse i Trygghetsrådet KS/2015:162
§253 Anmälan av ärenden
§254 Anmälan av delegationsbeslut
§255 Övrigt