Sammanträde: KPN/2016-09-21

Sammanträdesdatum:
2016-09-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§26 Fastställande av föredragningslista
§27 Information
§28 Införande av auktorisationssystem för vuxenutbildning KN/2016:12
§29 Uppdaterad av attestförteckning KN/2016:11
§30 Anmälan av delegationsbeslut
§31 Meddelanden
§32 Övriga frågor