Sammanträde: KF/2015-03-02

Sammanträdesdatum:
2015-03-02

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§18 Svar på enkel fråga av Nils Jungenäs (-) till kommunstyrelsens ordförande angående konsekvenserna av ett stopp för byggplanerna vid Råstasjön KS/2015:23
§19 Svar på enkel fråga av Nils Jungenäs (-) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående kvalitén i skolan KS/2015:22
§20 Svar på enkel fråga från Signe Levin (S) till tekniska nämndens ordförande angående avsaknad av gatuskylt till Göran Perssons väg KS/2015:98
§21 Svar på enkel fråga från Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående Solnas deltagande i Earth Hour 2015 KS/2015:137
§22 Svar på enkel fråga från Tobias Östberg (MP) till tekniska nämndens ordförande angående trygg skolväg för barnen på Ulriksdalsskolan KS/2015:138
§23 Svar på enkel fråga från Amanda Möllenhoff (V) till socialnämndens ordförande angående kvinnojourens lokal KS/2015:139
§24 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående trafikskyltar KS/2014:473
§25 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till tekniska nämndens ordförande angående Vasalunds simhall KS/2014:475
§26 Svar på interpellation av Daniel Perez Wenger (V) till socialnämndens ordförande angående hemlösa EU-migranter i Solna KS/2014:476
§27 Svar på interpellation av Amanda Möllenhoff (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående hbtq-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen i stadens skolor KS/2015:18
§28 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2018 KS/2014:233
§29 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler KS/2015:34
§30 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket KS/2009:26
§31 Detaljplan för Stallmästaregården KS/2009:26
§32 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljusling (V) om naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§33 Svar på motioner av Monika Ericsson (C) och Björn Bränngård (BEP) om gångförbindelse mellan Solna och Stockholm vid Ålkistan KS/2008:283 KS/2014:409
§34 Avsägelse KS/2014:361
§35 Avsägelse KS/2014:430
§36 Avsägelse KS/2014:415
§37 Nominering av ombud enligt begravningslagen m.m. mandatperioden 2015-2018 KS/2014:443
§38 Val av ombud och ersättare att företräda kommunen vid bolagsstämmor 2015-2018 KS/2015:81
§39 Nämndemän vid Solna tingsrätt, fyllnadsval KS/2014:441
§40 Arvodeskommittén, fyllnadsval KS/2014:338
§41 Byggnadsnämnden, fyllnadsval KS/2014:415
§42 Meddelanden KS/2014:504
§43 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående scenlokal i Tallbackaskolan KS/2015:27
§44 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen KS/2015:28
§45 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående ny översiktsplan KS/2015:29
§46 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) till tekniska nämndens ordförande angående gångbrygga vid Huvudsta strand KS/2015:30
§47 Svar på interpellation av Msciwoj Swigon (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående redovisning i budgeten av anläggningar, bad, föreningsbidrag KS/2015:31
§48 Svar på interpellation av Susanna Güven (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående eritreanska föreningens lokal KS/2015:32
§49 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Bergshamra- och Hagalundsstrategin KS/2015:33
§50 Anmälda motioner KS/2015:133 KS/2015:134 KS/2015:135 KS/2015:136
§51 Anmälda interpellationer KS/2015:100 KS/2015:101 KS/2015:102 KS/2015:128 KS/2015:129 KS/2015:130 KS/2015:131 KS/2015:132 KS/2015:99