Sammanträde: KF/2017-11-28

Sammanträdesdatum:
2017-11-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§384 Fastställande av föredragningslistan
§385 Enkel fråga av Linda Cigéhn (V) till tekniska nämndens ordförande angående Parkskolans skolgård KS/2017:349
§386 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stängning av förskolor KS/2017:350
§387 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till tekniska nämndens ordförande angående utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor KS/2017:282
§388 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående framtida förskoleplatser KS/2017:283
§389 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde KS/2017:284
§390 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum) KS/2016:150
§391 Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker KS/2017:180
§392 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 KS/2017:311
§393 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 KS/2017:312
§394 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§395 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§396 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§397 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§398 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§399 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V), Atilla Yavuz (V) och Amanda Möllenhoff (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2014:472
§400 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KS/2015:252
§401 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KS/2017:34
§402 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KS/2017:126
§403 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KS/2016:267
§404 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer KS/2016:289
§405 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide KS/2017:98
§406 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Tobias Östberg (MP) om att inte upplåta mark för cirkus med vilda djur KS/2017:37
§407 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KS/2015:253
§408 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden KS/2016:83
§409 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet KS/2017:125
§410 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä KS/2017:128
§411 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek KS/2017:159
§412 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar KS/2017:192
§413 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna KS/2016:368
§414 Svar motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) angående tillgängliga lekplatser KS/2017:161
§415 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§416 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§417 Avsägelse i socialnämnden KS/2014:420
§418 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2014:416
§419 Meddelande
§420 Nya motioner KS/2017:347
§421 Nya interpellationer KS/2017:344 KS/2017:345 KS/2017:346 KS/2017:348