Sammanträde: SN/2016-09-20

Sammanträdesdatum:
2016-09-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§66 Fastställande av föredragningslista
§67 Information
§68 Sekretessbelagd SN/2016:198
§69 Sekretessbelagd SN/2016:199
§70 Sekretessbelagd SN/2016:138
§71 Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden som rör barn och ungdom SN/2016:196
§72 Ordinarie avtalsuppföljning av Björkuddens transitboende 2016 SN/2016:167
§73 Rapport om uppföljning av tidigare genomförd avtalsuppföljning av Nytida boendestöd SN/2016:155
§74 Remissvar avseende motion om åldersbestämning av ensamkommande barn (KS/2015:610) SN/2016:25
§75 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen SN/2016:180
§76 Meddelanden SN/2016:150 SN/2016:159 SN/2016:187
§77 Anmälan av delegationsbeslut
§78 Övriga frågor