Sammanträde: BUN/2014-03-19

Sammanträdesdatum:
2014-03-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§15 Fastställande av föredragningslistan
§16 LJUS-utvärdering av verksamheten inom Solna gymnasium BUN/2013:792
§17 Förvaltningschefen informerar
§18 Kvalitets- och årsredovisning 2013 BUN/2014:138
§19 Ekonomiska regler att föra över ekonomiskt under- respektive överskott mellan olika budgetår 2013/2014 BUN/2014:144
§20 Tillsyn av vekrsamheten vid den fristående förskolan Lilla Världen BUN/2014:49
§21 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Ulriksdal BUN/2014:51
§22 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Bollen BUN/2014:50
§23 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andiamo - Åtgärdsplan BUN/2013:651
§24 Sammanställning av total frånvaro för elever i grundskolan BUN/2014:89
§25 Organisation av Råsunda skola, Råsunda RH-enhet BUN/2014:82
§26 Revidering av Kvalitetsdeklaration för förskola och pedagogisk omsorg BUN/2013:740
§27 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola i Solna stad from läsåret 2015/2016 BUN/2014:134
§28 Anmälan av delegationsbeslut
§29 Inkomna meddelanden
§30 Post- och ärendelista
§31 Övriga frågor