Sammanträde: MHN/2017-11-07

Sammanträdesdatum:
2017-11-07

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§44 Fastställande av föredragningslistan
§45 Information om genomförda artinventeringen
§46 Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661 MHN/2017:31
§47 Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610) MHN/2017:30
§48 Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3 (MHN/2016-524 Ecos) MHN/2017:25
§49 MIljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2018 (Ecos MHN/2017-1756) MHN/2017:33
§50 Anmälan av delegationsbeslut
§51 Frågor till förvaltningen
§52 Övrigt