Sammanträde: BND/2016-09-07

Sammanträdesdatum:
2016-09-07

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
3 Fastställande av föredragninslista
4 Detaljplan för kv Farao m fl BND/2016:646
5 Detaljplan för Fröet 1 BND/2015:35
6 Detaljplan för del av Huvudsta 4:15, elevhem Karlberg BND/2015:19
7 Detaljplan för kv Bollen BND/2015:88
8 Haga 2.1, Vassröjning BND/2016:558
9 Rivning av enbostadshus
10 Uppförande mur
11 Trädfällning
12 Tillbyggnad av enbostadshus
13 Nybyggnad av garage
14 Anläggning av småbåtshamn
15 Fasadändring på sjöbod
16 Uppförande av plank
17 Trädfällning
18 Ändring av friluftsbad
19 Uppförande av plank mur
20 Förvaltningschefen informerar
21 Frågor till förvaltningen
22 Ärendelista
23 Anmälan av delegationsbeslut
24 Övrigt