Sammanträde: ON/2017-11-21

Sammanträdesdatum:
2017-11-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
3 Fastställande av föredragningslista
4 Information
5 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3:e kvartalet 2017 ON/2017:64
6 Upphandling av låssmedstjänster ON/2016:142
7 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) om sommarkollo för seniorer ON/2017:80
8 Omvårdnadsnämndens sammanträdesdagar 2018 ON/2017:99
9 Anmälan av ärendelista
10 Anmälan av delegationsbeslut
11 Rapport från kontaktpolitiker
12 Övrigt