Sammanträde: KF/2017-03-06

Sammanträdesdatum:
2017-03-06

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§52 Fastställande av föredragningslistan
§53 Enkla frågor
§54 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande om tillgänglighetsguiden KS/2016:366
§55 Svar på interpellation av Payam Moula (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående ickevalsalternativ i hemtjänsten KS/2016:372
§56 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rutin för videosamtal för hemtjänstkunder och äldreboenden KS/2016:405
§57 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående extratjänster KS/2016:406
§58 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående utbildningskrav vid nyanställningar av hemtjänsten KS/2016:408
§59 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående hur staden säkerställer kvaliteten på skolmåltiderna i Solnas skolor KS/2016:407
§60 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) och Atilla Yavuz (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Torpet KS/2017:39
§61 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo KS/2016:196
§62 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Tobias Östberg (MP) om säkra skolvägar KS/2016:231
§63 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta strand KS/2016:197
§64 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om utomhusreklam i Solna KS/2016:133
§65 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
§66 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet KS/2015:537
§67 Svar interpellation av Linda Cigén (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående kommunala skolor i alla stadsdelar KS/2017:40
§68 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§69 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
§70 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§71 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§72 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§73 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
§74 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§75 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§76 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§77 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§78 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§79 Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§80 Avsägelse i arvodeskommittén KS/2014:338
§81 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§82 Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden KS/2014:418
§83 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§84 Meddelande
§85 Nya motioner KS/2017:100 KS/2017:101 KS/2017:98
§86 Nya interpellationer KS/2017:105 KS/2017:106 KS/2017:97 KS/2017:99