Sammanträde: KS/2017-06-19

Sammanträdesdatum:
2017-06-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§111 Fastställande av föredragningslistan
§112 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen KS/2016:305
§113 Solna stads delårsrapport per april 2017 KS/2016:17
§114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 KS/2017:18
§115 Finansrapport per den 30 april 2017 KS/2017:72
§116 Översyn av valkretsar inför val 2018 till riksdag, kommun och landsting KS/2017:186
§117 Överlåtelse avseende garage inom Huvudsta 3:11 KS/2017:201
§118 Principöverenskommelse avseende utveckling av Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1. Markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21 KS/2017:202
§119 Trafikplats Bergshamra - Yttrande över Trafikverkets förslag till vägplan med samrådsunderlag för en gång- och cykelbro över Stocksundet (Ärendenummer TRV 2014/93734) KS/2017:170
§120 Yttrande till Sundbyberg angående ny översiktsplan KS/2017:198
§121 Yttrande över remiss Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) KS/2017:204
§122 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående framtagning av en parkeringsplan KS/2015:526
§123 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) om att utveckla Råsunda torg KS/2016:313
§124 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2014:472
§125 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KS/2015:252
§126 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KS/2017:34
§127 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KS/2017:126
§128 Avsägelse i likabehandlingskommittén KS/2014:483
§129 Fyllnadsval i pensionärsrådet KS/2015:161
§130 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§131 Anmälda delegationsbeslut
§132 Anmälda ärenden
§133 Nämndinitiativ av Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C) och Samuel Klippfalk (KD) angående förstärkt kollektivtrafik i norra Solna KS/2017:222