Sammanträde: TND/2016-06-08

Sammanträdesdatum:
2016-06-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§55 Fastställande av föredragningslista
§56 Delårsrapport april 2016 TND/2016:793
§57 Avrop fas 3, Tredje ishall på Ulriksdals IP TND/2015:1498
§58 Förfrågningsunderlag Markskötsel vinter och sommar på tomtmark TND/2016:528
§59 Förfrågningsunderlag Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark TND/2015:1183
§60 Beslut om att tillåta Sundbyberg stad genomföra natur-vårdsåtgärder på delar av Igelbäckens naturreservat som förvaltas av Solna stad TND/2016:789
§61 Utse personuppgiftsombud TND/2016:769
§62 Uppföljning av tekniska förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete TND/2016:768
§63 Rapport från uppdrag att sänka hastigheten från 50 till 40 km/h TND/2016:770
§64 Lägesrapport konkurrensplan TND/2016:88
§65 Förvaltningschefen informerar
§66 Frågor till förvaltningen
§67 Anmälan av delegationsbeslut
§68 Ärendelista
§69 Övrigt