Sammanträde: KFN/2017-10-19

Sammanträdesdatum:
2017-10-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§57 Fastställande av föredragningslista
§58 Information
§59 Sekretessbelagd
§60 Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter KFN/2017:116
§61 Delårsredovisning per augusti KFN/2016:8
§62 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 – 2020 KFN/2017:18
§63 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2017:11 KFN/2017:21
§64 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
§65 Meddelanden KFN/2017:146 KFN/2017:92
§66 Övrigt